14/01/2022 at 1:13 pm ·

ЈАВЕН ПОВИК

Сите заинтересирани корисници и старатели на корисници на  услуги во нашата Установа, кои имаат желба да учествуваат во подобрување на работата што е во интерес за корисниците и Установата можат да поднесат апликација во Канцеларија број 9 во просториите на Домот.

За член на Советот на корисници може да биде избрано лице:

 • корисник на права или услуги од надлежност на установата
 • родител/старател на лице корисник на права или услуги од надлежност на установата
 • лице кое не е осудено со правосилна судска пресуда
 • лице на кое не му е одземено родителското право
 • државјанин на Република Северна Македонија

При поднесување на апликацијата лицето кое се јавува на јавниот повик треба да ги достави следниве документи:

 • потврда дека е корисник на право или услуга или потврда дека е родител или старател на лице корисник на права или услуги од надлежност на установата
 • потврда за неосудуваност
 • потврда дека не му е одземено вршењето на родителското право
 • Кратка биографија
 • Мотивационо писмо
 • Државјанство

За избор на членови на Советот на корисници, одлучува Комисија.

Прочитај Повеќе Коментарите се исклучени на ЈАВЕН ПОВИК

03/06/2021 at 6:21 pm ·

Завршни сметки 2020

Биланс на приходи и расходи 787

Биланс на приходи и расходи 903

Биланс на состојба 787

Биланс на состојба 903

Посебни податоци 787

Посебни податоци 903

Структура на приходи по дејности 787

Структура на приходи по дејности 903

Прочитај Повеќе Коментарите се исклучени на Завршни сметки 2020

22/11/2019 at 2:03 pm ·

ЈАВЕН ПОВИК ЗА СОВЕТ НА КОРИСНИЦИ

Сите заинтересирани корисници и старатели на корисници на  услуги во нашата Установа, кои имаат желба да учествуваат во подобрување на работата што е во интерес за корисниците и Установата можат да поднесат апликација во Канцеларија број 9 во просториите на Домот.

За член на Советот на корисници може да биде избрано лице:

 • корисник на права или услуги од надлежност на установата
 • родител/старател на лице корисник на права или услуги од надлежност на установата
 • лице кое не е осудено со правосилна судска пресуда
 • лице на кое не му е одземено родителското право
 • државјанин на Република Северна Македонија

При поднесување на апликацијата лицето кое се јавува на јавниот повик треба да ги достави следниве документи:

 • потврда дека е корисник на право или услуга или потврда дека е родител или старател на лице корисник на права или услуги од надлежност на установата
 • потврда за неосудуваност
 • потврда дека не му е одземено вршењето на родителското право
 • Кратка биографија
 • Мотивационо писмо
 • Државјанство

За избор на членови на Советот на корисници, одлучува Комисија.

Прочитај Повеќе Коментарите се исклучени на ЈАВЕН ПОВИК ЗА СОВЕТ НА КОРИСНИЦИ

24/07/2019 at 12:20 pm ·

Подобрување на квалитетот на услугите во ЈОУ Дом за стари лица ,,Зафир Сајто’’ Куманово

Тимот на социјални работници работи секојдневно на подобрување на квалитетот на услугите во Домот за стари лица  ,,Зафир Сајто‘‘-Куманово и во таа насока изготви Анонимен анкетен прашалник наменет  за корисниците во Установата а кој ке послужи,нашите корисници преку своите согледувања преточени во објективни одговори да го искажат своето задоволство или незадоволство од Службите во Домот и воопшто од начинот на работењето на Установата.

Прочитај Повеќе Коментарите се исклучени на Подобрување на квалитетот на услугите во ЈОУ Дом за стари лица ,,Зафир Сајто’’ Куманово

Почести еднодневни екскурзии со посета на блиските рекреативни центри

01/09/2018 at 3:32 pm ·

Почести еднодневни екскурзии со посета на блиските рекреативни центри

Со цел подобрување и подигањето на квалитетно стареење и повеќе активности кои би дале содржина на секојдневието на корисниците на услугите, во програмата за организација на културно-забавен живот предвидени се, покрај другите активности, и почести еднодневни со посета на блиските, рекреативни центри ли некој манастирски комплекс.

Прочитај Повеќе Коментарите се исклучени на Почести еднодневни екскурзии со посета на блиските рекреативни центри

Реновирање на кујната во Домот и нејзино опремување со современа опрема

01/09/2018 at 3:31 pm ·

Реновирање на кујната во Домот и нејзино опремување со современа опрема

Во наредниот период,а со цел подобрувањето на условите како и во интерес на подигање на квалитетот за престој кои им се овозможуваат на старите лица, во Домот фокусот ке се насочи кон целосно реновирање на кујната во Домот и нејзино опремување со современа опрема и истата ке започне со работа од октомври,целосно реконструирана.

Прочитај Повеќе Коментарите се исклучени на Реновирање на кујната во Домот и нејзино опремување со современа опрема

Зголемен интерес и потребата за Домското сместување

01/09/2018 at 3:30 pm ·

Зголемен интерес и потребата за Домското сместување

Со оглед дека интересот и потребата за Домското сместување во последно време е забележливо зголемен, не само од нашата туку и од други општини,се очекува уште поголема потреба од институционално сместување на стари и изнемоштени лица и во иднина. Секако, ваквата реалност е должност и мотивација на установата како нивен втор Дом да им овозможи што подобри услови за достојно стареење.

Прочитај Повеќе Коментарите се исклучени на Зголемен интерес и потребата за Домското сместување