Барање за Прием

Барањето за прием на корисници можете да го преземете на линкот во продолжение.

Барање за прием на корисници Word Document

Со барањето заедно задолжително е да приложите:

  • Медицинска документација од Лекари – Специјалисти
  • Фотокопија од лична карта на корисникот

Барањето, заедно со потребната документација можете да го донесете лично, да го испратите по пошта на нашата адреса или да го поднесете преку нашата онлајн форма.

Адреса: ЈОУ Дом за стари лица, Зафир Сајто –  Братство Единство бр.32 Куманово, Р. Македонија

Повеќе Информации на телефон +398 31 426 636

Онлајн Форма за Апликација