24/07/2019 at 12:20 pm · · Коментарите се исклучени на Подобрување на квалитетот на услугите во ЈОУ Дом за стари лица ,,Зафир Сајто’’ Куманово

Подобрување на квалитетот на услугите во ЈОУ Дом за стари лица ,,Зафир Сајто’’ Куманово

Тимот на социјални работници работи секојдневно на подобрување на квалитетот на услугите во Домот за стари лица  ,,Зафир Сајто‘‘-Куманово и во таа насока изготви Анонимен анкетен прашалник наменет  за корисниците во Установата а кој ке послужи,нашите корисници преку своите согледувања преточени во објективни одговори да го искажат своето задоволство или незадоволство од Службите во Домот и воопшто од начинот на работењето на Установата.

Категории Соопштенија