Kërkesa për pranim

Ju mund të shkarkoni aplikacionin për pritjen e përdoruesve në linkun e mëposhtëm.

Kërkesa për pranimin e përdoruesve Word Document

Sëbashku me aplikimin është e detyrueshme të bashkangjitet së bashku:

  • Dokument Mjeksor
  • Fotokopje Letërnjoftimin së përdoruesit

Kërkesa së bashku me dokumentacionin e kërkuar mund të dërgohen personalisht me postë në adresën tonë ose të dorzohen nëpërmjet formës sonë në internet.

Adresa: Shtëpija për të moshuar “Zafir sajto “ – Njësia evëllezërve nm.32 Kumanov,R.Maqedonis

Mëshum informata në telefon: +398 31 426 636

Online Forma e Aplikimit