14/01/2022 at 1:13 pm ·

ЈАВЕН ПОВИК

Сите заинтересирани корисници и старатели на корисници на  услуги во нашата Установа, кои имаат желба да учествуваат во подобрување на работата што е во интерес за корисниците и Установата можат да поднесат апликација во Канцеларија број 9 во просториите на Домот.

За член на Советот на корисници може да биде избрано лице:

 • корисник на права или услуги од надлежност на установата
 • родител/старател на лице корисник на права или услуги од надлежност на установата
 • лице кое не е осудено со правосилна судска пресуда
 • лице на кое не му е одземено родителското право
 • државјанин на Република Северна Македонија

При поднесување на апликацијата лицето кое се јавува на јавниот повик треба да ги достави следниве документи:

 • потврда дека е корисник на право или услуга или потврда дека е родител или старател на лице корисник на права или услуги од надлежност на установата
 • потврда за неосудуваност
 • потврда дека не му е одземено вршењето на родителското право
 • Кратка биографија
 • Мотивационо писмо
 • Државјанство

За избор на членови на Советот на корисници, одлучува Комисија.

Прочитај Повеќе Коментарите се исклучени на ЈАВЕН ПОВИК

22/11/2019 at 2:03 pm ·

ЈАВЕН ПОВИК ЗА СОВЕТ НА КОРИСНИЦИ

Сите заинтересирани корисници и старатели на корисници на  услуги во нашата Установа, кои имаат желба да учествуваат во подобрување на работата што е во интерес за корисниците и Установата можат да поднесат апликација во Канцеларија број 9 во просториите на Домот.

За член на Советот на корисници може да биде избрано лице:

 • корисник на права или услуги од надлежност на установата
 • родител/старател на лице корисник на права или услуги од надлежност на установата
 • лице кое не е осудено со правосилна судска пресуда
 • лице на кое не му е одземено родителското право
 • државјанин на Република Северна Македонија

При поднесување на апликацијата лицето кое се јавува на јавниот повик треба да ги достави следниве документи:

 • потврда дека е корисник на право или услуга или потврда дека е родител или старател на лице корисник на права или услуги од надлежност на установата
 • потврда за неосудуваност
 • потврда дека не му е одземено вршењето на родителското право
 • Кратка биографија
 • Мотивационо писмо
 • Државјанство

За избор на членови на Советот на корисници, одлучува Комисија.

Прочитај Повеќе Коментарите се исклучени на ЈАВЕН ПОВИК ЗА СОВЕТ НА КОРИСНИЦИ

24/07/2019 at 12:20 pm ·

Подобрување на квалитетот на услугите во ЈОУ Дом за стари лица ,,Зафир Сајто’’ Куманово

Тимот на социјални работници работи секојдневно на подобрување на квалитетот на услугите во Домот за стари лица  ,,Зафир Сајто‘‘-Куманово и во таа насока изготви Анонимен анкетен прашалник наменет  за корисниците во Установата а кој ке послужи,нашите корисници преку своите согледувања преточени во објективни одговори да го искажат своето задоволство или незадоволство од Службите во Домот и воопшто од начинот на работењето на Установата.

Прочитај Повеќе Коментарите се исклучени на Подобрување на квалитетот на услугите во ЈОУ Дом за стари лица ,,Зафир Сајто’’ Куманово